Registrace
Menu
Úvod Fetiš Fisting Fist Strong 10 ml

Fist Strong 10 ml

poppers

Kód: 160449

Obsahuje pentylnitrit (CAS 110-46-3). Nový nepropustný a vzduchotěsný bezpečnostní uzávěr, který prodlužuje dobu skladování. Obsah 10 ml. Podrobný popis

Nezapomeňte, ke zboží budete potřebovat

309,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo dnes po celé ČR
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 1 499 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

Fist Strong 10 ml

Fist Strong 10 ml

poppers

309,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo dnes po celé ČR

Popis

Poppers Fist Strong 10 ml. Nitritový čistič. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Nebezpečí

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Recenze

Pro tento produkt zatím sbíráme zákaznické recenze, které zde již brzy uvidíte…

Parametry

Obsah (ml) 10
Originální název Fist Strong 10 ml
Štítky fisting
Hmotnost (g) 36
Slave4master chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 363 065 nebo napište na chat.

Otevřít chat